اضطراب بی دلیل

گفتگو برنامه حال خوب(شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور(روانپزشک-عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) ۱۵آبان ۱۴۰۲ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://salamattv.ir/program/401972

گفتگو برنامه حال خوب(شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور(روانپزشک-هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) ۸آبان ۱۴۰۲ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://salamattv.ir/program/401288

ارتباط مؤثر

گفتگو برنامه حال خوب (شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور (روانپزشک-هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) ۳۰ مهر ۱۴۰۲ موضوع گفتگو : ارتباط مؤثر برای مشاهده این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://salamattv.ir/program/400118

معرفی کتاب

رهایی از چنگ والدینی که به بلوغ هیجانی نرسیده اند. ویراستار:دکتر عاطفه کمالو(روانپزشک)

سختی هایی که به تبسمی آسان می شود مصاحبه روزنامه ایران با دکتر احمد احمدی پور(روانپزشک) به مناسبت۷ اکتبر روز جهانی لبخند برای مشاهده کامل این مصاحبه وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://tms.iau.ir/fa/news/7185

اختلال افسردگی فصلی

گفتگو رادیو سلامت(برنامه با هم حرف بزنیم) با دکتر احمد احمدی پور-روانپزشک، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران موضوع گفتگو : اختلال افسردگی فصلی ۴ مهر ۱۴۰۲ برای شنیدن این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=151791557

اختلال مو کنی

گفتگو رادیو سلامت (برنامه با هم حرف بزنیم) با دکتر احمد احمدی پور -روانپزشک، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران موضوع گفتگو : اختلال مو کنی ۲۰شهریور ۱۴۰۲ برای شنیدن این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=151751458

مصاحبه خبرگزاری آنا با دکتر احمد احمدی پور -روانپزشک، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران به مناسبت اول اکتبر روز جهانی سالمند برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://ana.press/003eV5

گفتگو برنامه حال خوب (شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور -روانپزشک موضوع گفتگو:افراد بدبین ۲۱تیر ۱۴۰۲ برای مشاهده کامل گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://telewebion.com/episode/0x7859731

افسردگی

گفتگو برنامه حال خوب (شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور-روانپزشک موضوع گفتگو: افسردگی چهارشنبه ۱۱مرداد ۱۴۰۲ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️ https://telewebion.com/episode/0x7e4462e

TOP