پرسش و پاسخ

فیلترها:همهپاسخ داده نشده
کتامین برای درمان افسردگی شدید
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
2179 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان سایکو سوماتیک مزمن
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1841 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
ترس و عدم اعتماد بنفس
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1486 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
افسردگي
antiadmin پاسخ 4 سال قبل • 
2164 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان افسردگی بدون ویزیت بیمار
antiadmin پاسخ 5 سال قبل • 
2611 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
روان درماني ديالكتيك
antiadmin پاسخ 5 سال قبل • 
2511 بازدید1 پاسخ0 امتیاز

TOP