دکتر عاطفه کمالو
روانپزشک

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۹
فارغ التحصیل رشته روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۴
روان درمانگر شناختی-رفتاری
مترجم
مدرس و درمانگر در حوزه تروما و ترومای کمپلکس
استاد مدعو گروه مهارت های ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احمد احمدی پور
روانپزشک

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار و عضو هیيت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
عضو پیوسته انجمن روانپزشکان ایران
رواندرمانگر شناختی و رفتاری
زوج درمانگر

TOP