دکتر احمد احمدی پور
روانپزشک

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار و عضو هیيت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
عضو پیوسته انجمن روانپزشکان ایران
رواندرمانگر شناختی و رفتاری
زوج درمانگر

TOP