مشکلات رفتاری کودکان

رفتارهای مشکل ساز در کودکان نتیجه نهایی طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی کودکان است ، که می تواند ناشی از اختلالات خلقی ، اضطراب ، ناتوانی در مهارتکانه و بیش فعالی، اختلالات یادگیری، بیماریهای تکلم و زبان، سوء مصرف مواد و مشکلات محیط خانوادگی باشد.

اولین قدم در درمان رفتارهای مشکل ساز مثل مقابله جویی و ناسازگاری ، ارزیابی تشخیصی دقیق همه عوامل موثر است. بعد از ارزیابی جامع ،درمانگرتان مداخلاتی برای مشکلات خاص کودک شما و شرایط شما انجام خواهد داد. درمان مشکلات رفتاری کودکان شامل حمایت و آموزش والدین و مراقبین در باره نحوه پاسخگویی به این رفتارها و نیز توجه به بیماری های زمینه ای در فرزند شماست. تیم ما رویکردهای مبتنی بر شواهد علمی برای آموزش فرزند پروری دارند.

TOP