آموزش فرزندپذیری

پذیرفتن نقش والد ، یکی از بزرگترین چالش های زندگی هر فرد بزرگسال است و انجام دادن مسئولیت تربیت فرزند به آموزش و کسب مهارت های دقیق فرزندپروری نیاز دارد .

متاسفانه در حال حاضر، علیرغم افزایش سطح آگاهی عموم در باره این نیاز آموزشی و تمایل والدین برای کسب مهارت‌های علمی،ارائه این خدمات در جامعه محدود است. اکثر اعضای تیم ما تجربه غنی در ارائه آموزشهای گروهی و فردی فرزندپروری به والدین علاقمند را دارند . ارائه خدمات آموزشی و برقراری کلاسها و کارگاههای فرزندپروری عمومی و نیز کارگاههای فرزندپروری برای والدینی که فرزندان آنها شرایط خاص و نیازهای متفاوتی دارند جزء اهداف اصلی این مرکز میباشد.

TOP